Κατά Γράμμα

Ο διαγωνισμός Κατά Γράμμα αποτελεί έναν ετήσιο μαθητικό διαγωνισμό ορθογραφίας που διενεργείται προφορικά. Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο την επιβράβευση της σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας γύρω από το σημαντικότερο μέσο έκφρασης του πολιτισμού μας, την γλώσσα μας.

Οφέλη

Μέσα από την πραγματοποίηση του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες μαθητές θα διευρύνουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα και θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους για τον ελληνικό πολιτισμό. Αντίστοιχα οφέλη θα προκύψουν για τους καθηγητές, φορείς υλοποίησης και τους θεατές του διαγωνισμού.

Συμμετέχοντες

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και των τριών τάξεων Γυμνασίου της Ελλάδας με διάρθρωση «κυπέλου» και έπαθλα εκπαιδευτικής υφής για τους νικητές και τα σχολεία τους.

Διαδικασία διαγωνισμού

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται ως προς τη γνώση της ορθογραφίας ελληνικών λέξεων που τους υπαγορεύονται από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού και τις εκφωνούν κατά γράμμα προφορικά.

Νικητής κάθε φάσης αναδεικνύεται όποιος δεν υποπέσει σε σφάλμα. Κάθε φάση ολοκληρώνεται με έναν νικητή.

Φάσεις του διαγωνισμού

1η Φάση: Μεταξύ των μαθητών σε κάθε Γυμνάσιο της χώρας

2η Φάση: Μεταξύ εκπροσώπων των Γυμνασίων κάθε Νομού

3η Φάση:  Μεταξύ των εκπροσώπων των Νομών σε κάθε Περιφέρεια

Τελική Φάση: Μεταξύ των εκπροσώπων κάθε Περιφέρειας

*Ο διαγωνισμός Κατά Γράμμα βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού για πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.